Privacy beleid Pedagogische Praktijk Tiel (PPTiel)

Pedagogische Praktijk Tiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt  informatie gegeven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens. Om de privacy te waarborgen wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens.

Pedagogische Praktijk Tiel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

1. de persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid

2. de verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3. de uitdrukkelijke toestemming van cliënt of diens ouders gevraagd wordt als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.

4. passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.

5. geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

6. er kennis is van de rechten omtrent het gebruik van persoonsgegevens, de cliënt hiervan in kennis wordt gesteld en deze rechten zullen worden gerespecteerd.

Pedagogische Praktijk Tiel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien in algemene zin of na het doornemen van dit privacy beleid vragen zijn hierover, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Pedagogische Praktijk Tiel

Dodewaardlaan 5-08

4006EA Tiel

ebucher@upcmail.nl

0344-663310

 

Waarvoor verwerkt Pedagogische Praktijk Tiel persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door Pedagogische Praktijk Tiel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• De aanvraag van een beschikking bij gemeentes.

• De declaratie van geboden psychologische zorg bij gemeentes.

• Vermelding in verslaglegging naar huisartsen en/of specialisten.

• Aanlevering van vragenlijsten als ondersteuning van psychologisch onderzoek en behandeling.

Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • BSN
  • Onderwijsinstelling

Verstrekking aan derden

Pedagogische Praktijk Tiel deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Pedagogische Praktijk Tiel opvraagt. In een dergelijk geval dient medewerking verleend te worden en berust ook de plicht bij Pedagogische Praktijk Tiel deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u als cliënt hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedagogische Praktijk Tiel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn is vijftien jaar.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met andere partijen waaraan persoonsgegevens doorgegeven worden.
  • Het gebruik van een beveiligde PC.
  • Het afsluiten van de PC bij het verlaten van de werkplek.
  • Het niet automatisch opslaan van inloggegevens van gevoelige informatie
  • Het nimmer delen van persoonsgegevens op social media.
  • Pedagogische Praktijk Tiel maakt gebruik goede antivirussoftware die, net als het besturingssysteem, automatisch up-to-date gehouden wordt.
  • Pedagogische Praktijk Tiel laat ouders de aanmelding van de minderjarige voor onderzoek of behandeling schriftelijk ondertekenen.
  • Pedagogische Praktijk Tiel slaat papieren documenten op in kasten die telkens op slot gedaan worden.
  • Pedagogische Praktijk Tiel slaat de persoonsgegevens beveiligd op volgens de richtlijnen van de AVG.

Rechten omtrent de gegevens

U hebt het recht Pedagogische Praktijk Tiel te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Pedagogische Praktijk Tiel. De praktijk kan daarbij om legitimatie vragen voordat aan bovengenoemde verzoeken gehoor gegeven wordt.

Vragen en klachten

Bij vragen en klachten over de wijze waarop Pedagogische Praktijk Tiel persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Pedagogische Praktijk Tiel. Een klacht proberen wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Mw. drs. Emmy Bucher

NVO orthopedagoog generalist

EMDR therapeut VEN, lidnr. 31267

Cogmed coach